נוימרק בכר דריקר מן קונינסקי – משרד עורכי דין ונוטריון

הוצאה לפועל - חייב

בעת קבלת אזהרה על פתיחת תיק הוצאה לפועל בדוק כי הפרטים המופיעים באזהרה הם פרטייך, אם החוב נפרע, אתה רשאי להגיש, בתוך הימים הקבועים באזהרה בקשה בטענות "פרעתי" או "התנגדות לביצוע שטר".
במידה ואתה מודה בחוב השתדל לפרוע את החוב, תשלום מיידי יחסוך ממך הוצאות נוספות בגין הליכים שינקטו נגדך (כדוגמת עיקול מיטלטלין, תפיסת רכב, מאסר), תוספת שכר טרחת עורך דין ואי נעימויות הכרוכות בהליכי גביה.
אם אין ביכולתך לפרוע מייד את החוב במלואו, באפשרותך לפעול כמפורט להלן:
 
1.  פנה לזוכה או לעורך דינו, ומצא עמו דרך לפרוע החוב , (תשלומים וכו').
2.  בקש שוברי תשלום על פי צו החיוב בתיק (על גבי האזהרה מופיע סכום צו החיוב) ושלם באמצעותם בתשלומים (לידיעה, יתרת החוב נושאת ריבית והצמדה).
3.  אינך מסוגל לעמוד בתשלומים על פי צו החיוב, ניתן להגיש בקשה לצו תשלומים לראש ההוצאה לפועל, לצורך כך, עלייך לחתום על "כתב ויתור על סודיות" ולהגישו בלשכת ההוצל"פ.
4.  אם בקשתך לצו תשלומים תידחה, תוזמן לחקירת יכולת.
 

חקירת יכולת במהלך ‏21 יום ממסירת האזהרה

1. אינך מסוגל לשלם את החוב או את התשלום לפי צו החיוב בתשלומים, אתה חייב להתייצב לחקירת יכולת בלשכת ההוצאה לפועלתוך ‏21 ימים מיום שהומצאה לידייך האזהרה על פתיחת התיק.
2. בלשכת ההוצל"פ, מלא שאלון, חתום על כתב ויתור על סודיות וצרף את המסמכים אותם אשר פורטו באזהרה והמתן לחקירה.
3. חשוב – אם תעזוב את המקום מבלי להיחקר, תיחשב כאילו לא התייצבת כלל לחקירת יכולת וראש ההוצאה לפועל יהיה רשאי לקבוע כי הנך בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו.
4. בסיום החקירה – פנה למזכירות והצג את החלטת ראש ההוצאה לפועל. זכור, לבקש אישור על התייצבות לחקירה וכן את שוברי התשלום לתשלום החוב כפי החלטת ראש ההוצל"פ.
5. אם התייצבת בלשכת ההוצאה לפועל ולא ניתן לחקור אותך, מסיבות שאינן תלויות בך, מלא את הטפסים הנזכרים בסעיף ‏2 לעיל וצרף המסמכים. הטפסים והמסמכים יועברו להחלטת ראש ההוצאה לפועל לשם מתן החלטה, שלא בנוכחותך בכל מקרה בקש אישור התייצבות.
 

במקרים אלו אינך צריך להתייצב לחקירת יכולת:

1. תיק ההוצאה לפועל הינו נגד תאגיד.
2. אם אתה חייב מוגבל באמצעים ותיקי ההוצאה לפועל נגדך אוחדו.
3. אם הגשת, תוך ‏21 יום ממסירת האזהרה, בקשה בטענת "פרעתי" או בקשת התנגדות לביצוע שטר ובקשתך לא נדחתה.

4. כאשר בקשת הביצוע היא לפסק דין מזונות למעט תיק מזונות שנפתח על ידי המוסד לביטוח לאומי, מימוש משכנתאות ומשכונים ופסק דין שאין בו חיובים כספיים.

חקירת יכולת לאחר המועד (לאחר 21 ימים מקבלת האזהרה)
ראש ההוצאה לפועל רשאי, לחקור על נכסייך, הכנסותייך וחובותייך כדי לברר את יכולתך לשלם חובך (מיוזמתו או לפי בקשת הזוכה או בקשתך).
 
הגשת בקשות לראש ההוצאה לפועל
באפשרותך להגיש בקשה לראש ההוצאה לפועל בלשכה בה מתנהל התיק. את הבקשה עלייך להגיש בשלושה עותקים, או יותר, לבקשה הראשונה צרף צילום תעודת זהות. הגש בקשה מנומקת שתכלול את פרטייך המלאים לרבות מספר תיק ההוצאה לפועל. צרף מסמכים רלבנטיים (אם ישנם).
 
ביטול / עיכוב הליך
במידה שננקט נגדך הליך על ידי לשכת ההוצאה לפועל וברצונך לבטל / לעכב את ביצוע ההליך, פנה בבקשה מנומקת לראש ההוצאה לפועל בצירוף תצהיר – ביטול / עיכוב ביצוע הליך מותנה בהחלטה מפורשת של הרשם/ בית משפט או בקשת זוכה.
 
התנגדות לביצוע שטר במועד
המועד הנכון להגשת התנגדות לביצוע שטר הינה במהלך ‏20 יום מקבלת האזהרה, להתנגדות יש לצרף את המסמכים הבאים:
א. תצהיר מאומת כדין הכולל עובדות מהן ניתן ללמוד כי על פי הדין אינך חייב לשלם ההמחאה או השטר.
ב. צילום של הבקשה לביצוע.
ג. השטרות שבגינם הוגשה ההתנגדות.
 
התנגדות המוגשת במועד מעכבת את כל ההליכים נגדך, אך אינה מבטלת הליכים שננקטו קודם להגשת ההתנגדות. (ביטול הליכים אלה כרוך בהגשת בקשה).
אם תינתן החלטה של דחיית הבקשה, יחל מחדש מניין ‏21 הימים במהלכם עלייך להתייצב לחקירת יכולת.
הארכת מועד להגשת התנגדות -לא הגשת התנגדות במועד, צרף למסמכים הנזכרים לעיל, בקשה להארכת מועד להגשת התנגדות הנתמכת בתצהיר, פרט את העובדות שלטענתך מצדיקות קבלת ההתנגדות על אף הגשתה באיחור, במקרה זה אין ההליכים נגדך מעוכבים. על מנת לעכב את ההליכים, עלייך להגיש בקשה.
 
בקשה לעיכוב הליכים
בקשה לעיכוב הליכים, עלייך יש להגיש לבית המשפט, שנתן את פסק הדין או לבית המשפט אליו הגשת את ההתנגדות או ללשכת ההוצאה לפועל ולקבל החלטה.
 
ביטול פסק הדין
בוטל פסק הדין לפיו נפתח תיק ההוצאה לפועל, יש להגיש בקשה לביטול הליכים ולסגירת התיק. היה ושולמו כספים לתיק, עליך להגיש בקשה להחזרת הכספים מהזוכה.
 
טענת "פרעתי"
במידה שאינך צריך למלא אחר פסק הדין, כולו או מקצתו, או אחר בקשה לביצוע שטר, יש להגיש בקשה בצירוף תצהיר ובצרוף מלוא המסמכים הרלוונטיים לטענתך.
בתצהיר יש לפרט את העובדות מהן ניתן ללמוד כי אינך צריך עוד למלא אחר פסק הדין.
באפשרותך לבקש לעכב את ההליכים נגדך עד לסיום הדיון בבקשה.
בקשה בטענת "פרעתי" תועבר לתגובת הזוכה או בא כוחו, לאחר קבלת תגובת הזוכה יקבע מועד דיון.
לאחר הדיון תינתן החלטה, אם יתקבלו טענותיך – תיק ההוצאה לפועל ייסגר.
אם ידחו טענותיך – יחל מניין ‏21 הימים במהלכם עלייך להתייצב לחקירת יכולת (בהליך שלא צלח, תחויב בהוצאות).
 
איחוד תיקים
ניתן לאחד כל החובות בתיקי הוצאה לפועל השונים לתיק אחד:
א.  תיק איחוד יזום – יש להגיש בקשה בצרוף תצהיר ולשלם ‏3% מערך החובות (הנך רשאי להגיש בקשה להקטנת סכום זה) במידה וראש ההוצאה לפועל ייתן צו לאיחוד תיקייך, יקבע סכום תשלומים חודשיים עד אשר תוזמן לחקירת יכולת.
ב.  תיק איחוד כפוי – הוכרזת כחייב מוגבל באמצעים, יאוחדו כל תיקייך.
 
בעת איחוד תיקים רשאי ראש ההוצאה לפועל להורות על הגבלתך בבנק, לעכב יציאתך מן הארץ, להורות על הפסקת אפשרותך להשתמש בכרטיס אשראי ולזמנך לחקירת יכולת.
חקירת יכולת בתיקי איחוד – בעת החקירה יקבע תשלום חודשי, בהתאם ליכולתך, כל עוד הנך עומד בתשלומים החודשיים שנקבעו לך, לא ינקטו נגדך הליכים.
וודא כי יש בתיק עיכוב הליכים, אי עמידה בתשלום החודשי עלול לגרום לפיזור תיק האיחוד, כך שכל זוכה יפעל נגדך מחדש.
 
תשלום ביתר
שילמת סכום מעבר לקבוע בפסק הדין, עליך להגיש בקשה לקבלת הכספים ששולמו ביתר.
 
מזונות
במידה ומדובר בתיק מזונות, הרי שחוב המזונות יוצמד בהתאם למה שנקבע בפסק הדין.
פיגור בתשלומים יגרור תוספת הפרשי ריבית והצמדה כחוק ממועד החיוב במזונות, כמצוין בפסק הדין.
אם חויבת במזונות ילדיך הקטינים, חובת החיוב במזונות תפסק עת יגיע כל ילד לגיל ‏18, אלא אם נקבע אחרת בפסק הדין בנושא המזונות.
בחוב מזונות, אין סכום מוגן מעיקול משכורת, אף קצבאות הביטוח הלאומי ניתנות לעיקול (למעט קצבת הבטחת הכנסה).
מאסר בגין חוב מזונות – סירוב לשלם חוב מזונות עלול להוביל למאסר עד לתקופה של ‏21 יום, מבלי להיזקק לחקירת יכולת.
נאסרת בגין מזונות, תובא בפני ראש ההוצאה לפועל בהקדם האפשרי ולא יאוחר מתום ‏48 שעות ממועד מאסרך, שם הנך רשאי לטעון בפני ראש ההוצאה לפועל את טענותיך וראש ההוצאה לפועל, רשאי לבטל את צו המאסר או לקצר את תקופת המאסר בתנאים שיראו לו.
חלוקת החוב – ניתן להגיש בקשה לחלוקת חוב הפיגורים בתיק. ראש ההוצאה לפועל רשאי להפנות את בעלי הדין לבית המשפט כדי לבקש שינוי השיעורים שנקבעו.
עיכוב יציאה מן הארץ – בתיק מזונות עיכוב היציאה לא מוגבל בזמן.
 
ערעור
ערעור על החלטת ראש ההוצאה לפועל – הנך רשאי להגיש ערעור או בקשת רשות ערעור, לפי העניין:
1.  בתיקי מזונות את הערעור יש להגיש לבית משפט לענייני משפחה.
2.  במקרים אחרים יש להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי, תוך ‏15 יום מקבלת החלטת ראש ההוצאה לפועל לידיך.
לעיתים, ניתנת רשות ערעור בגוף ההחלטה, במקרה זה הנך רשאי להגיש ערעור לבית המשפט המחוזי.
בית המשפט המחוזי יכול לקבל את הערעור, לדחותו או לתת החלטה אחרת.
סגירת תפריט
דילוג לתוכן